TU VIỆN TÂY PHƯƠNG:

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu tại bãi chiến trường,

  Thắng ngàn vạn quân địch.

  không bằng tự thắng minh,

  thật chiến thắng tối thượng.

  Though thousand times a thousand men

  in battle one may conquer.

  yet should one conquer just oneself

  one is the greatest conqueror.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tinh cần giữa phóng dật,

  Tỉnh thức giữa quần mê.

  người trí như ngựa phi,

  bỏ sau lưng ngựa hèn.

  Amongthe heedless, heedful,

  Among the sleepy, wide awake.

  As the swift horse outruns a hack

  So one of good wisdom wins.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như tảng đá kiên cố,

  Không gió nào lay động.

  Cung vậy, giữa khen chê,

  Người trí không giao động.

  Just as a mighty boulder stirs not with the wind,

  so the wise are never moved either by praise or blame.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như bông hoa tươi đẹp,

  Có sắc nhưng không hương.

  Cũng vậy, lời khéo nói,

  Không làm, không kết quả.

  Justas a gorgeous blossom

  brilliant but unscented,

  so fruitless the well-spoken words

  of one who does not act.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Giao thiệp khéo thân thiện,

  Cử chỉ mực đoan trang,

  Do vậy hưởng vui nhiều

  sẽ dứt mọi đâu khổ.

  One should be hospitable and skilled in good behavior,

  thereby greatly joyful come to dukkha's end.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy


  Lấy vật chất làm của,
  Của sẽ rời bỏ ta
  Lấy phước đức làm của,
  Của theo ta vạn kiếp.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lửa nào bằng lửa tham!

  Chấp nào bằng sân hận!

  Lưới nào bằng lưới si!

  Sông nào bằng sông ái!

  There is no fire like lust, naught seizes like aversion,

  unequalled is delusion's net, no river's like to craving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo;

  Nếu với ý Ô nhiễm, Nói lên hay hành động,

  khổ não bước theo sau,

  Như xe, chân vật kéo.

  Mind precedes all knowable,

  Mind's their chief, mind-made are they. Ifwith a corrupted mind

  One should either speak or act

  suffering follows caused by that, as does the wheel the ox's hoof.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tìm không được bạn đường,

  Hơn mình hay bằng mình,

  Thà quyết sông một mình,

  không làm bạn kẻ ngu.

  If a wayfarer fails to find

  one better or equal,

  steadfast he should fare alone

  for a fools' no fellowship.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như hồ nước sâu thẳm,

  Trong sáng, không khuấy đục.

  Cũng vậy, nghe chánh pháp,

  Người trí hưởng tịnh lạc.

  Even as a fathomless lake, a lake so calm and clear.

  so Dharma having heard ,serene the wise become.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Đêm rất dài với kẻ mất ngủ,

  Đường rất dài với kẻ lữ hành đi xa mệt mỏi

  Vòng luân lồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu,

  Không biết được chơn diệu pháp.

  Long is the night for the sleepless,

  Long is the league for the weary one,

  Samaras' way is long for fools

  Who know not the Dharma true.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Thật khó tìm ở đời,

  Người biết thẹn tự chế,

  Biết tránh né chỉ trích

  Như ngựa hiền lánh roi.

  where in the world is found

  one restrained by shame,

  awakened out of sleep

  as splendid horse with whip?

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trên trời, giữa biển,

  Không lánh vào động núi,

  Không chỗ nào trên đời,

  Trốn được quả ác nghiệp.

  Neither in sky nor surrounding by sea,

  nor by dwelling in a mountain cave,

  nowhere is found that place in earth

  where ones' from evil karma free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Hương thơm của hoa
           bay theo chiều gió
  Hương thơm đạo đức
          tủa pháp muôn phương.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không nên nhìn lỗi người,

  Người làm hay không làm.

  nên nhìn tự chính mình,

  Có lam hay không làm.

  Not others' opposition

  Nor what they did or failed to do,

  But in oneself should be sought

  Things done, things left undone.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Với hận diệt hận thù
  Đời này không có được.
  Từ bi diệt hận thù,
  Là định luật ngàn thu.
  Never here by enmity
  Are those with enmity allayed
  They are allayed by amity,
  This is the timeless truth.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi
  Ai ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù không thể nguôi.
  Who bears within them and enmity:
  "he has abused and beaten me,
  Defeated me and plundered me,"
  Hate is allayed for them.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như mái nhà vụng lợp,
  Mưa liền xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm không tu,
  Tham dục liền xâm nhập.
  Even as the rain does penetrate,
  A house that's badly thatched,
  Likewise lust does penetrate,
  The mind uncultivated.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Xuân đến Xuân đi
                     lòng tự tại
  Trăng tròn Trăng khuyết
                    dạ thong dong

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, chúng ta sống,

  Không bịnh giữa ốm đâu!

  Giữa những người bịnh hoạn,

  Ta sống, không ốm đau.

  We who are healthy live happily midst the unhealthy,

  among unhealthy humans from ill-health dwell we free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trí tuệ, không thiền,

  không thiền, không trí tuệ,

  Người có thiền có tuệ,

  Nhất định gần Niết Bàn.

  No concentration wisdom lacks, no wisdom concentration lacks,

  in whom are both these qualities, near to Nobbana is that one.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nay vui, đời sau vui,

  Làm phước, hai đời vui.

  Nó vui, nó an vui,

  Thấy nghiệp tịnh mình làm.

  Here one joys, one joys hereafter,

  In both ways does the merit- maker joy;

  One joys and one rejoices,

  Ones' own pure karmas seeing.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Chớ khinh chê điều ác,

  Cho rằng"chưa đến mình"

  Như nước nhỏ từng giọt,

  rồi bình cung đầy tràn.

  Think lightly not of evil, "It will not come to me",

  for by the falling of water drops a water jar is filled.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu ít nói kinh điển,

  nhưng hành pháp, tùy pháp,

  từ bỏ tham, sân, si,

  Tỉnh giác tâm giải thoát,

  Though few of the sacred texts he chants

  In dharma does his practice run, clear of delusion, lust and hate,

  Wisdom perfected, with heart well-freed.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Có lỗi, biết có lỗi,

  không lỗi, biết là không,

  Do chấp nhận chánh kiến,

  Chúng sanh đi cõi lành.

  A fault they understand as such, they know as well where fault is not,

  so by embracing righteous views.

Liên Lạc
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7107 150th Street West, Savage, MN 55378
 
Châm Ngôn
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp
Lấy tình thương làm lẽ sống
 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

You are here:

Login

Liên Lạc

Mọi ý kiến, xin liên lạc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc (952) 300-8839

Địa Chỉ
7107 150th Street West
Savage, MN 55378
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video

Khách Thăm Viếng

We have 15 guests and no members online

Số lượt truy cập

Articles View Hits
1701382

TU VIỆN TÂY PHƯƠNG

  TU VIỆN TÂY PHƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2016

 

 

Tháng

Thời gian

Chương Trình

2

Chủ nhật, ngày 31tháng 1

Ngày 22 tháng chạp năm Ất Mùi

11g sáng: Lễ cúng Tất Niên, Cầu An, Cung Tiến Chư Hương Linh

Chủ Nhật, ngày 7tháng 2

Nhằm 30 tết

11 giờ sáng: Lễ cúng Phật, rước ông bà

7 giờ tối: Lễ Sám Hối cuối năm

10 giờ tối: Chương trình văn nghệ mừng Xuân của các em gia đình Phật Tử Tu viện Tây Phương

11 giờ tối:Thuyết pháp “NGÀY TẾT TRUYỀN THỐNG”

12 giờ khuya:Đón giao thừa, múa lân, phát lộc đầu năm

Thứ 2, ngày 8tháng 2

Mùng 1 Tết Nguyên Đán

11 giờ sáng: cúng Ngọ Phật cầu nguyện thế giới hòa bình – vía Phật Di Lặc. Chư Phật tử lễ Phật, xin lộc, cầu an đầu năm

Thứ 3, ngày 9tháng 2

Mùng 2 Tết Nguyên Đán

11 giờ sáng: cúng Ngọ Phật, cúng cửu huyền thất tổ và thọ trai. Chư Phật tử lễ Phật xin lộc

Thứ 4, ngày 10tháng 2

Mùng 3 Tết Nguyên Đán

11 giờ sáng: cúng Ngọ Phật, cung tiến chư hương linh, ký tự tại chùa. Chư Phật tử lễ Phật xin lộc.

Ngày 11tới 21tháng 2

Mùng 4 đến 14 Tết Nguyên Đán

7 giờ tối hàng đêm: khai đàn Dược Sư đầu năm, tụng kinh Dược Sư và cầu an cho quý Phật tử được tang phúc tang thọ

3

Thứ 6-7 ngày 25, 26tháng 3

7 giờ tối:Ngày tu tịnh nghiệp Bát Quan Trai giới

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 3

Lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm Đản Sanh

4

Thứ 6-7 ngày 29, 30tháng 4

7 giờ tối:Ngày tu tịnh nghiệp Bát Quan Trai giới

5

Ngày 10 tới 16tháng 5

Khai mạc khóa tu Phật Thất 1 tuần do phái đoàn Hòa Thượng Thích Như Điểnvà chư Tôn Đức tăng Ni âu châu và Mỹ Quốc  hướng dẫn

Ngày 15tháng 5

Tức ngày 8 tháng 4 AL

Chương trình đại lễ Phật Đản dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Như Điển và Chư Tôn Đức Tăng Ni Âu Châu và Mỹ Quốc

6

Thứ 6 tới Chủ Nhật,

ngày 24,25 và 26tháng 6

(sẽ có chương trình riêng)

Chương trình lễ hôi Quan Âm dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni Việt Nam và chư vị lạt Ma Tây Tạng.

7

Thứ 6-7 ngày 29,30 tháng 7

7 giờ tối: khoa tu tinh nghiệp Bát Quan Trai giới

8

Thứ 7 Chủ Nhật

Ngày 13, 14tháng 8

(sẽ có chương trình riêng)

Chương trình đại lễ Vu Lan PL 2560

Thứ 6-7 ngày 26, 27tháng 8

7 giờ tối: Ngày tu tịnh nghiệp Bát Quan Trai giới

9

Thứ 6-7 ngày 23, 24tháng 9

7 giờ tối: Ngày tu tịnh nghiệp Bát Quan Trai giới

10

Chủ Nhật, ngày 23tháng 10

Lễ vía Đức Phật Quan Âm

11

Thứ 6-7 ngày 25, 26tháng 11

7 giờ tối: Ngày tu tịnh nghiệp Bát Quan Trai giới

12

Chủ Nhật, ngày 20tháng 12

Lễ vía Phật A Di Đà

8 tháng chạp Âm Lịch

Lễ vía Phật Thích Ca Thành Đạo

Mỗi chủ nhật, 10 giờ sáng: thuyết pháp, cầu an, cầu siêu, cúng tuần.

Mỗi sáng thứ 7, 10 giờ sáng: tụng kinh Pháp Hoa và kinh hành niệm Phật.

Mỗi nửa tháng vào ngày 14 và 30 (tháng thiếu ngày 29) Âm Lịch: có khóa Lễ Sám Hối.

Mỗi tháng có khóa tu Bát Quan Trai và niệm Phật (Quý Phật Tử tham dự khóa tu ở lại Tu Viên một ngày một đêm)

Mỗi thứ 4 giữa tháng và cuối tháng Dương Lịch vào lúc 7 giờ tối:có chương trình tọa thiền.

 

Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm mới Bính Thân được vô lương an lạc, phước và huệ luôn tăng trưởng.

 

Tu viện Tây Phương 2016 –Bính Thân