TU VIỆN TÂY PHƯƠNG:

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nay vui, đời sau vui,

  Làm phước, hai đời vui.

  Nó vui, nó an vui,

  Thấy nghiệp tịnh mình làm.

  Here one joys, one joys hereafter,

  In both ways does the merit- maker joy;

  One joys and one rejoices,

  Ones' own pure karmas seeing.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Đêm rất dài với kẻ mất ngủ,

  Đường rất dài với kẻ lữ hành đi xa mệt mỏi

  Vòng luân lồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu,

  Không biết được chơn diệu pháp.

  Long is the night for the sleepless,

  Long is the league for the weary one,

  Samaras' way is long for fools

  Who know not the Dharma true.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lửa nào bằng lửa tham!

  Chấp nào bằng sân hận!

  Lưới nào bằng lưới si!

  Sông nào bằng sông ái!

  There is no fire like lust, naught seizes like aversion,

  unequalled is delusion's net, no river's like to craving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Chớ khinh chê điều ác,

  Cho rằng"chưa đến mình"

  Như nước nhỏ từng giọt,

  rồi bình cung đầy tràn.

  Think lightly not of evil, "It will not come to me",

  for by the falling of water drops a water jar is filled.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như bông hoa tươi đẹp,

  Có sắc nhưng không hương.

  Cũng vậy, lời khéo nói,

  Không làm, không kết quả.

  Justas a gorgeous blossom

  brilliant but unscented,

  so fruitless the well-spoken words

  of one who does not act.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Xuân đến Xuân đi
                     lòng tự tại
  Trăng tròn Trăng khuyết
                    dạ thong dong

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như mái nhà vụng lợp,
  Mưa liền xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm không tu,
  Tham dục liền xâm nhập.
  Even as the rain does penetrate,
  A house that's badly thatched,
  Likewise lust does penetrate,
  The mind uncultivated.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tinh cần giữa phóng dật,

  Tỉnh thức giữa quần mê.

  người trí như ngựa phi,

  bỏ sau lưng ngựa hèn.

  Amongthe heedless, heedful,

  Among the sleepy, wide awake.

  As the swift horse outruns a hack

  So one of good wisdom wins.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu ít nói kinh điển,

  nhưng hành pháp, tùy pháp,

  từ bỏ tham, sân, si,

  Tỉnh giác tâm giải thoát,

  Though few of the sacred texts he chants

  In dharma does his practice run, clear of delusion, lust and hate,

  Wisdom perfected, with heart well-freed.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không nên nhìn lỗi người,

  Người làm hay không làm.

  nên nhìn tự chính mình,

  Có lam hay không làm.

  Not others' opposition

  Nor what they did or failed to do,

  But in oneself should be sought

  Things done, things left undone.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Với hận diệt hận thù
  Đời này không có được.
  Từ bi diệt hận thù,
  Là định luật ngàn thu.
  Never here by enmity
  Are those with enmity allayed
  They are allayed by amity,
  This is the timeless truth.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Giao thiệp khéo thân thiện,

  Cử chỉ mực đoan trang,

  Do vậy hưởng vui nhiều

  sẽ dứt mọi đâu khổ.

  One should be hospitable and skilled in good behavior,

  thereby greatly joyful come to dukkha's end.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, chúng ta sống,

  Không bịnh giữa ốm đâu!

  Giữa những người bịnh hoạn,

  Ta sống, không ốm đau.

  We who are healthy live happily midst the unhealthy,

  among unhealthy humans from ill-health dwell we free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tìm không được bạn đường,

  Hơn mình hay bằng mình,

  Thà quyết sông một mình,

  không làm bạn kẻ ngu.

  If a wayfarer fails to find

  one better or equal,

  steadfast he should fare alone

  for a fools' no fellowship.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi
  Ai ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù không thể nguôi.
  Who bears within them and enmity:
  "he has abused and beaten me,
  Defeated me and plundered me,"
  Hate is allayed for them.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Có lỗi, biết có lỗi,

  không lỗi, biết là không,

  Do chấp nhận chánh kiến,

  Chúng sanh đi cõi lành.

  A fault they understand as such, they know as well where fault is not,

  so by embracing righteous views.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như hồ nước sâu thẳm,

  Trong sáng, không khuấy đục.

  Cũng vậy, nghe chánh pháp,

  Người trí hưởng tịnh lạc.

  Even as a fathomless lake, a lake so calm and clear.

  so Dharma having heard ,serene the wise become.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Hương thơm của hoa
           bay theo chiều gió
  Hương thơm đạo đức
          tủa pháp muôn phương.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy


  Lấy vật chất làm của,
  Của sẽ rời bỏ ta
  Lấy phước đức làm của,
  Của theo ta vạn kiếp.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trên trời, giữa biển,

  Không lánh vào động núi,

  Không chỗ nào trên đời,

  Trốn được quả ác nghiệp.

  Neither in sky nor surrounding by sea,

  nor by dwelling in a mountain cave,

  nowhere is found that place in earth

  where ones' from evil karma free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu tại bãi chiến trường,

  Thắng ngàn vạn quân địch.

  không bằng tự thắng minh,

  thật chiến thắng tối thượng.

  Though thousand times a thousand men

  in battle one may conquer.

  yet should one conquer just oneself

  one is the greatest conqueror.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Thật khó tìm ở đời,

  Người biết thẹn tự chế,

  Biết tránh né chỉ trích

  Như ngựa hiền lánh roi.

  where in the world is found

  one restrained by shame,

  awakened out of sleep

  as splendid horse with whip?

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo;

  Nếu với ý Ô nhiễm, Nói lên hay hành động,

  khổ não bước theo sau,

  Như xe, chân vật kéo.

  Mind precedes all knowable,

  Mind's their chief, mind-made are they. Ifwith a corrupted mind

  One should either speak or act

  suffering follows caused by that, as does the wheel the ox's hoof.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như tảng đá kiên cố,

  Không gió nào lay động.

  Cung vậy, giữa khen chê,

  Người trí không giao động.

  Just as a mighty boulder stirs not with the wind,

  so the wise are never moved either by praise or blame.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trí tuệ, không thiền,

  không thiền, không trí tuệ,

  Người có thiền có tuệ,

  Nhất định gần Niết Bàn.

  No concentration wisdom lacks, no wisdom concentration lacks,

  in whom are both these qualities, near to Nobbana is that one.

Liên Lạc
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7107 150th Street West, Savage, MN 55378
 
Châm Ngôn
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp
Lấy tình thương làm lẽ sống
 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

You are here:

Login

Liên Lạc

Mọi ý kiến, xin liên lạc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc (952) 300-8839

Địa Chỉ
7107 150th Street West
Savage, MN 55378
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video

Khách Thăm Viếng

We have 5 guests and no members online

Số lượt truy cập

Articles View Hits
1627879

TU VIỆN TÂY PHƯƠNG

Thư Ngõ

Kính gởi:

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni!

Kính Thưa Quý Đồng Hương Phật Tử!

Thưa Quý liệt vị!

Trong tâm thức của mỗi người con Phật, ngôi chùa luôn là biểu tượng của sự từ bi, là nơi nương tựa và cứu cánh tâm hồn chúng ta khi phải đối diện với những khổ đau trong cuộc sống. Chính vì vậy mà từ ngàn xưa, con người đã đề cao việc xây dựng chùa chiền, tôn tạo các công trình Phật giáo. Ca dao Việt Nam có câu truyền miệng rằng: “Sửa kinh, tạo tượng là việc làm cho Phạm vũ được trang nghiêm. Xây tháp, cất chùa là ruộng phước điền cho người chung hưởng”.

Với phát tâm xây dựng một ngôi chùa làm nơi an dưỡng, tu tập và sinh hoạt Phật Pháp cho đồng bào Phật tử và bà con xa xứ, chúng tôi đã triển khai kế hoạch mua đất để xây dựng Tu viện Tây phương tại bang Minnenosta, Mỹ. Tu viện sẽ tọa lạc trên một khuôn viên rộng 35 arce, với cảnh quang thiên nhiên thoáng đãng, trong lành. Đây sẽ là nơi tu tập Phật Pháp của hàng ngàn Phật tử, là nơi truyền bá Chánh pháp của chư vị Tăng Ni. Trong tương lai, nếu đủ điều kiện chúng tôi sẽ xây dựng Tháp Tứ Ân là nơi phụng thờ xá lợi của chư Phật và cũng là nơi gởi gắm tro cốt của chư hương linh đã quá vãng… Đồng thời, trong khuôn viên của Tu viện, chúng tôi cũng dự định sẽ xây dựng một cơ sở Dưỡng Lão Viện để đáp ứng nhu cầu an dưỡng và tu tập thanh tịnh của các đạo hữu đã lớn tuổi, cũng như tạo thuận duyên để quý vị Phật tử làm tròn tâm nguyện báo hiếu đối với ông bà, cha mẹ trong đời sống hiện tiền. Với những ý nghĩa thiết thực và công năng lớn lao ấy, chúng tôi xin tri ân sự đóng góp của Quý vị, dù chỉ một viên gạch, một nhành cây, cũng đã góp phần tạo nên một nhân quả huyền diệu cho sự khai nở của đóa hoa Phật giáo giữa lòng đời và góp thêm một nơi chốn tu học, một chỗ dựa tâm linh vào đời sống văn hóa, tinh thần cho hôm nay và mai sau.

Những chuyển dịch của khoa học và xã hội đã lý giải nguyên do sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo trong đời sống hiện đại. Trên thế giới, ngày càng có nhiều ngôi chùa được mọc lên để thỏa mãn nhu cầu tu học của các tín đồ Phật giáo, ngay cả ở những quốc gia mà trước đó các tôn giáo khác đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Đạo Phật với triết lý từ bi, hỷ, xã và vô thường đã không chỉ là tôn giáo mà còn là một phương thức sống, một lẽ sống và lối sống để con người có được hạnh phúc. Hiểu rõ ý nghĩa ấy, chúng tôi hy vọng Tu viện Tây Phương sẽ là nơi đáp ứng những nhu cầu tâm linh cao đẹp, một chỗ dựa niềm tin về tinh thần to lớn cho kiều bào xa xứ và cả Phật tử bản xứ, là “chốn Niết Bàn” giữa trần gian để Phật tử có thể an vui tu tập và giác ngộ tinh tấn trong bối cảnh của một xã hội hiện đại.

Đến nay, các bước chuẩn bị cho việc xây dựng Tu Viện Tây Phương đã hoàn tất, chúng tôi thiết tha kêu gọi Quý Đạo hữu và Phật tử gần xa phát bồ đề tâm, cùng chung sức chung lòng thực hiện những ý nguyện tốt đẹp ấy bằng cách đóng góp, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho chúng tôi đủ thiện duyên để xây dựng và thành tựu viên mãn mong ước cao đẹp này.

Chúng tôi chân thành cảm ơn công đức cúng dường của Quý liệt vị. Nguyện cầu hồng ân Chư Phật gia hộ cho Quý vị cùng Gia quyến thân tâm thường an lạc.

Nam mô Thường hoan hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Viện chủ Tu Viện Tây Phương

TỲ Kheo Thích Hạnh ĐứcMọi chi tiết xin liên lạc:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Letter in English

FUNDRAISING LETTER

Subject: Build a Western Monastery (Tu Vien Tay Phuong)

Namo Bodhisattvas

Dear most Venerables, Venerable Monks, Nuns,

Dear Buddhist followers and friends

In our Buddhist subconscious mind, the temple symbolizes compassion and spiritual guidance to rely on when we encounter life’s suffering. Therefore, for many centuries, humans valued building the temple and the Buddhist structure. The Vietnamese proverbs said: "edit sutra and build the statue are the work for solemn Buddhist pagoda dance. To build towers and temple is to cultivate the field of merit for the people to enjoy."

It is with great enthusiasm that we plan to build a new monastery for accommodation, education and dharma activities for the lay Buddhist communities and the expatriates. We are planning a project to purchase land to build a Western Monastery (Tu Vien Tay Phuong) in Minnesota, USA. The Western Monastery (Tu Vien Tay Phuong) will be located on a 35-acre lot, with a beautiful, natural and pure environment. This will be a place for people to learn and practice Buddhism, as well as a place for monks and nuns to spread the dharma. In the future, if finances allow, we will build a Four-Gratitude tower, to worship Buddhas' relics and to place ancestor’s ashes. At the same time, in the monastery campus, we plan to build a hospice to meet the needs of the elderly and provide a peaceful place to practice Buddhism. In addition, we plan to create a facility with conditions for the young to show their filial piety toward their ancestors and their parents in this very present life. With all the great meaning and effort, we would be most grateful for any contribution you are willing to make to help assist us in the building of the Monastery. Each small brick and branch will create a miracle karma for the Buddhist blossom in this society, as well as creating an educational place, a spiritual guidance to this intellectual life, and a mental culture for today and tomorrow.

Science and society have proven the reason why there is a strong development of Buddhism in this modern time. In this world, more and more Buddhist temples are being established on behalf, to satisfy the Buddhist’s needs to cultivate Buddhism, in the country where many other religions had existed for many centuries. Buddhism with a compassionate philosophy, forgiveness and impermanence is not just a religion but also a method, a reason, a way to lead and live a happy life. Understanding all these reasons, we hope the Western Monastery (Tu Vien Tay Phuong) will be a place which provides all that is needed for virtuous spiritual, mind, and mental support to the expatriates and the local Buddhist a peaceful “Nirvana” place to practice and enlighten endeavor in this society.

At this time, the preparation to build the Western Monastery (Tu Vien Tay Phuong) has been accomplished. We are asking for your generous Bodhichitta heart, your helping hand so together we can achieve this project through donations, support, volunteering or providing us an opportunity to turn this virtuous dream into a reality.

With deepest gratitude for your generous support and contributions, we would merit this preaching to the Buddhas for you and your family to have a peaceful and a happy life.

Monastery Abbot Western Monastary (Tu Vien Tay Phuong)

Venerable: Thich Hanh Duc

Mười Hai Lời Nguyện

Mười Hai Lời Nguyện Quán Âm

1. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài.
2. Con xin mở rộng tầm hiểu biết, để có thể thấu rõ được gốc rễ khổ đau của mọi người, mọi loài mà tìm cách nâng đỡ và hộ trì.
3. Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc, phê bình, chỉ trích và bạo động, để con có thể vui sống với mọi người và mọi loài.
4. Con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng quyến thuộc con, mọi người và mọi loài được sống an toàn, thuận hòa và thảnh thơi.
5. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng, tâm sự. Dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tự ngã và cá tánh của con, con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiếm nhã.
6. Con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng, mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác mầu nhiệm.
7. Con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về cảnh giới tịnh độ.
8. Con xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân tự buông khí giới.
9. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tính thương yêu, bình đẳng của nhau. Đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù, ganh tỵ, ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau.
10. Con xin nguyện cho hành tinh xanh này, muôn đời là trái đất xinh tốt, không bị tàn hoại, ô nhiễm. Phương nào, nơi đâu cũng sản sanh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo, ngũ cốc, hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ.
11. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi, trí tuệ viên minh để chúng con có thể cùng nhau thi thiết hạnh lành, cứu giúp những ai đang bị đọa đày, giam hãm trong địa ngục tăm tối.
12. Con xin nguyện cho con, mọi người và mọi loài có đầy đủ diệu lực, ngàn tay, ngàn mắt và tự tại vào ra ba cõi. Chúng con nguyện cùng với các vị Bồ Tát lớn, thừa tự sự nghiệp cứu độ chúng sanh như chư Phật đã và đang thực hiện trong mười phương thế giới.

 

The Twelve Vows to Cultivate A Spirit of Loving kindness and Compassion

1. I vow to cultivate loving kindness and compassion, and to protect lives, happiness for all living beings.
2. I vow to understand all living beings and their sufferings, in order to offer joy and bring happiness to everyone.
3. I vow to let go of all angers, worries, anxieties, and complaints, so I can live freely and happily with everyone.
4. I vow to live in harmony, peacefully with friends, families, and all beings.
5. I vow to listen with all my attention and open-heartedness in order to understand what the other person is saying. I shall listen without any prejudice. I shall sit and listen without judging or reacting, and I shall not say things which are unwholesome and hurtful.
6. I vow to practice mindful breathing to transform my deep habit energy of gorgetfulness, I shall learn to breath mindfully everytime I hear the sound of the bell, or other wonderful sounds around me. If I practice listen deeply, I will see that all sound carries a message of love and wisdom.
7. May the sicks be healed, the old be well taken care of, and those who has passed away will be reborn in the Pure Land.
8. May the poor be fed, all wrong doings be repented, all in captivity be free, all disable be healed, all drug addict be awaken from their illusion, and all murderers be free of arms.
9. May all the beings bultivate boundless love. Let no one do harm to anyone. Let no one put the life of anyone in danger, and let no one, out of anger or ill will, wish anyone harm.
10. I vow to protect this planet and keep it beautiful. I vow to do work of transforming garbage into flowers and fruits, protecting life and the enviroment, and building a Pure Land on earth.
11. May all beings end all afflictions so that wisdom can arise, and the fruit of awakening be fully realized for everyone.
12. May I and all living beings act with the wonderful power of thousand arms and eyes of compassion, to come and go freely in the three worlds. We aspire to practice with a boddhisatva's vow to be an instrument of the Buddha to help alleviate pain and sufferings in the Ten Directions of the Cosmos.

Các Bài Viết Của Thầy

Các Bài Viết Của Thầy

Đêm qua sân trước một nhành mai T.T. Thích Hạnh Đức

Bài Thơ “VỊNH PHẬT” T.T. Thích Hạnh Đức

Đạo Phật với Thời Đại T.T. Thích Hạnh Đức

Năm hạnh của người Phật tử T.T. Thích Hạnh Đức